בוליגו קפיטל בע"מ

תנאי שימוש

כללי

ברוך הבא לאתר www.buligocapital.com להלן – “האתר”. השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן (“תנאי השימוש”).
אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר ובשימוש שלך באתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש, צופה או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע המצוי בו והם חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ”ב.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם  מתייחסים לנשים וגברים כאחד.


בתנאי שימוש אלה:

“החברה” – בוליגו קפיטל בע”מ.

“תוכן/ תכנים” מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית icon, וכיוצ”ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.


זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה ומוגנים במלואם על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או מדינות אחרות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר שבבעלות יחידים או תאגידים בקבוצת “בוליגו” הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של אחרים, ככל שאלה מוצגים באתר, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.


שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכי המשתמש. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

אין באתר, במידע הכלול בו או במידע הזמין באמצעותו, לרבות מידע בעניין ניירות ערך או נדל”ן, משום הצעה או הזמנה, במפורש או במשתמע, ואין בהם משום המלצה או פניה לבצע השקעה כלשהי או לרכוש או למכור ניירות ערך כלשהם ו/או לרכוש מוצר או שירות כלשהו.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר, ככל שישנם, נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מסמך או מידע  – העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר; העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית; העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה. 

המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע; 


הגנה על פרטיות, שימוש במידע

ידוע למשתמש כי השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודותיו, אודות הפעילות שביצע באמצעות האתר או אתרים המקושרים לאתר כגון, עיון בעמודים, מדורים או ממשקים ספציפיים, תמונות, תגובות, שיתופים לאתרים או פלטפורמות אחרות על חומרים באתר, תחומי ענין של המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש, אמצעי תשלום, מיקום המחשב באמצעותו ניגש לאתרים וכיוצ”ב.

נתונים או מידע הנמסרים על ידי משתמש בעת הרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה מתחייבת שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, אלא בכפוף לאמור להלן וללא זיהוי המשתמש, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי תקנון זה ועל פי הוראות הדין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע כאמור למטרות שלהלן:

  • כדי לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר;
  • לשיפור התכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ביטול ושינוי תכנים ושירותים. המידע עשוי לשמש כמידע סטטיסטי, ללא זיהוי המשתמש;
  • ליצירת אזורים אישיים באתר;
  • ליצירת קשר עם המשתמש;
  • לתפעולו התקין ולפיתוחו של האתר; 
  • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן. 

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1971 (“חוק הגנת הפרטיות“), כל אדם רשאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע ורשאי לדרוש ששמו ו/או המידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע.

ניתן לפנות לאתר בבקשה לעיון במידע כאמור באמצעות לשונית “צור קשר”.החברה רשאית לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות שלה, בכפוף להוראות החוק.


Cookies  ו- Web Beacons (יחדיו:”Cookies” ) 

אתרים משתמשים ב’עוגיות (Cookies) ‘לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של הגולש יוצר לפי פקודה ממחשב. חלק מהעוגיות יפקעו בעת סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. לדוגמה, במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. 

ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהגולש מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הגולש בכל פעם שהגולש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

גולש שאינו רוצה לקבל Cookies יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך הוא מוזמן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות מהגולש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מוצע לא למחוק אותן אלא אם הגולש משוכנע שהוא רשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.


סמכויות החברה וזכויותיה

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ”ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר, אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש, לרבות הגשת תלונה. במקרה זה תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.


אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה אין בהם בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שהשירותים באתריה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


פיצוי/ שיפוי

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.


שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.


פרטי התקשרות

ראו בלשונית “צור קשר”.